ÉS LEGAL FER JUNTES DE COMUNITATS PER TORNS EN DIFERENTS HORES O DIES PER SALVAR LA LIMITACIÓ D’ASSISTÈNCIA DERIVADA DE LES MESURES SANITÀRIES DE LA COVID 19?

Els assessors jurídics del CAFBL consideren que de cap manera és legal fer les Juntes de les Comunitats de Propietaris per torns en diferents horaris o dies.


L’article 553-21 del CCC que regula les CONVOCATÒRIES de les reunions, en el seu punt 4, b) ens diu que la Convocatòria ha d’expressar de manera clara i detallada el dia, el lloc i l’hora de la reunió, conseqüentment la Junta s’ha de celebrar en UN SOL ACTE .
 

La celebració de Juntes per torns desvirtua el sentit del debat de l’ordre del dia entre tots els membres de la Junta i per tant la finalitat de la reunió d’aquest òrgan de govern que es prendre els acords de manera conjunta i col·lectiva. La convocatòria per torns, no sols és contrària a la pròpia naturalesa i al funcionament de l’òrgan, sinó que és jurídicament irregular i per tant considerem que qualsevol propietari podria impugnar els acords adoptats mitjançant aquesta fórmula i demanar la seva anul·lació.

Com a Administradors de Finques Col·legiats no podem recomanar en cap cas la celebració de juntes per torns, ja que fins i tot ens podrien exigir responsabilitats per haver-les convocat d’aquesta manera, ja que no s’ajusta a la legalitat i per contra hauríem de promoure altres alternatives que sí tenen empara legal.

Durant la pandèmia, el Govern de la Generalitat va aprovar dos Decrets Lleis que regulen el funcionament de les Juntes de Propietaris i on es regula entre d’altres la possibilitat de poder fer reunions pels mitjans establerts per l’article 312.5 de CCC: VIDEOCONFERÈNCIES o altres mitjans de comunicació, sempre i quan es pugui garantir la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat

d’intervenció i l’emissió del vot. També admet que es puguin adoptar “ACORDS SENSE REUNIÓ”, si es compleixen els requisits de l’article 312-7 del CCC (mitjançant l’emissió del vot per

correspondència postal o comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà), i sempre i quan es garanteixin els drets d’informació i de vot, i que quedi constància de la recepció del vot. A més, disposa la suspensió de l’obligació de convocar i celebrar juntes de propietaris fins al 30 d’abril 2021.

https://www.cafbl.cat/04-Premsa/Llistat-Noticies-Colegi-Administradors